Jaarverslag

2022

Bij de start van 2022 drukte corona nog een belangrijke stempel op de maatschappij en daarmee op de bedrijfsvoering van de Erdee Media Groep (EMG). Niemand hield rekening met het feit dat in februari een oorlog zou losbreken binnen de Europese landsgrenzen. Inmiddels is corona voor het gevoel al weer lang geleden en lopen we het risico dat we gewend raken aan de oorlogssituatie.

Het tekent de grote veranderingen en onzekerheden in deze wereld én wijst ons erop dat we ons vertrouwen niet kunnen stellen op aardse zekerheden, maar dat we onze schat in de hemel moeten zoeken. Die gidsfunctie mocht EMG ook in het afgelopen jaar vervullen in het bieden van achtergronden, analyse en duiding van de actualiteit. En daarvoor past dankbaarheid.


Cornell Heutink, algemeen directeur


strategie-praatplaat-uitsnede

strategischeplaat

Strategie in 2022

EMG werkt met het strategische plan over 2021-2023 aan een organisatie die relevant blijft voor de toekomst. De missie en visie vormen het ongewijzigde kompas. Wel moet EMG de steven wenden waar het gaat om de kanalen waardoor de kwaliteitscontent wordt aangeboden. Anders gezegd, EMG moet digitaliseren. De digitale pijler moet sterker worden. Hieraan wordt gebouwd aan de hand van een zevental ambitieuze doelstellingen.

Strategische doelstellingen

 • We zetten in op kwaliteitsjournalistiek met vier keer per jaar een spraakmakend thema.
 • We zorgen ervoor dat het aantal printabonnees gelijk blijft.
 • Met de bestaande business behalen we een gezond rendement van drie procent.
 • Met de doelgroep 20-45 jaar groeien we met 10.000 relaties.
 • Het aantal geregistreerde bezoekers groeit van 15.000 naar 100.000.
 • De omzet uit digitale producten groeit van 1 naar 4 miljoen euro.
 • Samenwerkingen doen we alleen wanneer er sprake is van een win-winsituatie.

Voortgang strategie

Er is hard gewerkt aan diverse projecten die direct, en vaker nog indirect, bijdragen aan de realisatie van de zeven strategische doelen. Van een afstand is dan zichtbaar dat de digitalisering van EMG handen en voeten krijgt. Zowel in harde resultaten, maar ook in de cultuur. Dat is intern zichtbaar, maar ook buitenstaanders merken dit in toenemende mate op.

De realisatie van afzonderlijke doelstellingen ligt voor een aantal ervan op koers, maar bij andere blijkt het buitengewoon lastig om vooruitgang te boeken. Het realiseren van een omzetgroei uit digitale producten gaat goed. Dit geldt ook voor het behalen van een gezond rendement. Ondanks hardnekkige vacatures wordt invulling gegeven aan kwaliteitsjournalistiek. Het bereiken van de doelgroep 20-45 jaar lukt weliswaar steeds beter, maar in een veel lager tempo dan beoogt. Dit geldt ook voor de ambitieuze groeidoelstelling van geregistreerde bezoekers.

Financiële informatie

In financieel opzicht was 2022 een goed jaar. Het resultaat na belastingen nam met € 410.000 toe tot € 1.267.000. Op het eerste gezicht lijkt dit een duidelijke verbetering ten opzichte van het al goede resultaat over 2021. In het resultaat zit echter een vrijval van de pensioenvoorziening als gevolg van sterk gestegen marktrentes. Indien deze boekhoudkundige vrijval buiten beschouwing blijft, komt het resultaat over 2022 uit op € 577.000 en over 2021 op € 718.000. Het resultaat uit reguliere bedrijfsactiviteiten is daarmee afgenomen met € 141.000. Een belangrijke oorzaak voor de afname is de keuze voor een beperkte indexatie op abonnementsprijzen die ver onder de inflatie ligt.

Door de sterke toename van inkoopprijzen, met uitschieters van 15% of meer, is het de verwachting dat het resultaat over 2023 lager uitkomt. Gezien de gezonde financiële positie vormt dit geen bedreiging voor de organisatie.

Balans

Graphics_Balans_2

Resultatenrekening

Graphic_Winst en verliesrekening

Kengetallen

Graphic_Kengetallen

Risicobeheersing

Zowel de hoge inflatie als de daarmee toegenomen onzekerheden voor de economische situatie springen uiteraard direct in het oog. Toch mag dit niet afleiden van strategische risico’s die de continuïteit op de lange termijn raken. De belangrijkste risico’s voor EMG zijn:

 • Marktontwikkelingen
  De vraag naar digitale abonnementen neemt toe, terwijl de vraag naar print abonnementen afneemt. Dit heeft op termijn consequenties voor de bedrijfsvoering.
 • Reputatieschade
  De effecten van polarisatie en nepnieuws gaan EMG niet voorbij. Door kwaliteitsjournalistiek bieden de producten van EMG tegenwicht in een verwarrend tijdsbeeld.
 • Tekort aan arbeidskrachten
  Moeilijk te vervullen vacatures lieten zien dat een andere benadering van de arbeidsmarkt nodig is. Een meer persoonlijke en assertieve benadering werkt.
 • Disbalans kostenbeheersing bij innovaties
  Innovatie en experimenten zijn nodig. Er is er ruimte voor mislukkingen, maar uiteindelijk dienen vernieuwingen bij te dragen aan nieuwe omzet.
 • Cybercriminaliteit
  Internationale ontwikkelingen maken dat cybercriminaliteit niet onderschat mag worden. EMG investeert veel in beveiliging van de ICT-systemen en bewustwording van personeel.
 • Duurzaam ondernemen

  De Bijbelse scheppingsopdracht is om de aarde te bouwen én te bewaren. Dat is de diepste drijfveer voor de Erdee Media Groep om een bijdrage te leveren aan verantwoord en duurzaam ondernemen. Tegelijkertijd wil EMG ook proactief meebewegen met de maatschappelijke tendens. De ontwikkelingen op het gebied van wetgeving op dit punt worden op de voet gevolgd.
  Duurzaamheid heeft een standaard plek in de bedrijfsvoering: gebruik van herbruikbaar papier, gescheiden afvalinzameling, energiebesparende maatregelen en optimalisatie van bezorgroutes. Bij investeringen wordt bovendien actief gezocht naar duurzame varianten. In leasecontracten worden dieselauto’s uit gefaseerd.
  Door middel van een zogeheten milieubarometer ontstaat inzicht in de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot. Woon-werkverkeer en zakelijk verkeer zorgen voor de grootste uitstoot. Het in 2022 vastgestelde thuiswerkbeleid zorgt er wel voor dat de woon-werk kilometers niet meer het niveau van voor corona bereiken.

  Personeel

  EMG kent goede arbeidsvoorwaarden, volgt de cao, en wil een prettig en veilig werkklimaat bieden. In een identiteitsbrochure zijn waarden en normen, gestoeld op de Bijbel, met bijbehorende gedragsregels beschreven. Binnen EMG is zowel een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.
  De Bijbel dient het richtsnoer te zijn van heel het leven. Een weekopening onder leiding van een predikant geeft hier onder andere invulling aan.

  Er zijn in totaal 31 nieuwe mensen in dienst getreden. Daarmee zijn diverse open plekken vervuld en zorgt het verse bloed voor nieuw elan binnen de organisatie. Door vertrek of pensionering was er ook sprake van uitstroom. De werving is daarom een blijvend speerpunt en krijgt veel aandacht, onder andere doordat een collega specifiek voor dit aandachtsgebied is benoemd. Een aansprekende nieuwe campagne was daarvan een zichtbaar resultaat.

  Formatie

  In een moeilijke arbeidsmarkt zijn verschillende vacatures ingevuld.

  Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuim nam toe, maar blijft relatief laag.

  Dienstjaren

  In 2022 duidelijk minder pensioneringen dan in 2021.

  Leeftijd

  De gemiddelde leeftijd is met een jaar gestegen.

  RD-actie

  De actie Midden-Oosten: Overleven na IS heeft een recordopbrengst van 1.280.910. Bijdragen van lezers en adverteerders van het RD zorgen ervoor dat de partnerorganisaties voor deze actie, de Stichting Ismaël en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), verlichting kunnen geven in de nood van christenen in het zwaar geteisterde gebied in Noord-Irak, Syrië en Libanon.

  Vooruitblik 2023

  De wereld is in verwarring en dit benadrukt onze opdracht om een woord voor de wereld te hebben. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen ook onze achterban niet voorbij. Tegen deze achtergrond blijft EMG haar producten vernieuwen om relevant te blijven voor de doelgroep en zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om voor de jongere doelgroep van betekenis te zijn. Vanuit overtuiging en met overtuiging. In de begroting voor 2023 is rekening gehouden met verdere ontwikkeling van onze digitale kanalen. De beperkte indexatie van de abonnementsprijzen en toegenomen inflatie zorgen er wel voor dat het rendement onder druk komt te staan. Ten slotte: al ons werk willen we doen in het besef dat we afhankelijk zijn van de zegen van de Heere.

  ADorst-18721-Jubileumconcert-09-klein
  1 april

  - 2022

  Afsluiting jubileumjaar RD met concert

  Oranjeconcert Terdege - Frame 6-klein
  26 april

  - 2022

  Oranjeconcert Terdege

  Thumbnail-promovideo escaperoom-1920x1080-3
  1 september

  - 2022

  Start drie RD-escaperooms

  Afbeelding-Appdownloads
  1 oktober

  - 2022

  Mijlpaal RD-app: 50.000 downloads

  Afbeelding-Eilandennieuws Digibron-af
  1 november

  - 2022

  Archief EilandenNieuws ondergebracht in Digibron