Jaarverslag

2021

De verleiding is groot om het jaar 2021 vooral te bestempelen als een tweede coronajaar. Maar die typering doet geen recht bij een terugblik. Zo werd het 50-jarig jubileum van het Reformatorisch Dagblad gevierd en is in het afgelopen jaar verder gewerkt aan de digitale transitie. En de collega's doen dat met veel plezier, blijkens de hoge score in het onder naar medewerkerstevredenheid. De 8,7 was een kers op de taart.


Cornell Heutink, algemeen directeur


strategie-praatplaat-uitsnede

strategischeplaat

Strategie in 2021

EMG werkt met een heldere strategie, die is geformuleerd in 2020 en drie jaar bestrijkt. De samenvattende plaat laat ziet dat het schip van EMG de steven moet wenden. Anders gezegd, EMG moet digitaliseren. De digitale pijler moet sterker worden om in de toekomst relevant te blijven. De strategie geeft focus en is doelgericht, wat tot uiting komt in een zevental ambitieuze doelstellingen.

Strategische doelstellingen

  • We zetten in op kwaliteitsjournalistiek met vier keer per jaar een spraakmakend thema.
  • We zorgen ervoor dat het aantal printabonnees gelijk blijft.
  • Met de bestaande business behalen we een gezond rendement van drie procent.
  • Met de doelgroep 20-45 jaar groeien we met 10.000 relaties.
  • Het aantal geregistreerde bezoekers groeit van 15.000 naar 100.000.’
  • De omzet uit digitale producten groeit van 1 naar 4 miljoen euro.
  • Samenwerkingen doen we alleen wanneer er sprake is van een win-winsituatie.

Voortgang strategie

Op de diverse doestellingen zijn mooie stappen gezet. Het lukte om het aantal abonnees gelijk te houden en het rendement was boven verwachting. Bijzonder was de sterke groei van de online omzet. Moeilijker is het om het aantal registraties te verhogen en om de doelgroep 20-45 aan ons te binden. De realisatie van de laatste doelstelling, samenwerkingen win-win, is afgerond.

Financiële informatie

Het resultaat na belastingen bedraagt over 2021 € 857.000 en is daarmee € 3.757.000 beter dan vorig jaar. Het resultaat voor belastingen liet een verbetering zien van € 4.991.000. Vorig jaar werd het resultaat in sterke mate bepaald door het treffen van een pensioenvoorziening van € 3.781.000. Kijkend naar het genormaliseerde resultaat resteert een verbetering van € 1.210.000, die voor een groot deel kan worden toegeschreven aan de stijgende advertentieomzet. De gerealiseerde groeiambitie op online-omzet heeft hier flink aan bijgedragen.

Ook de abonnementenomzet liet een duidelijke plus zien. Zowel bij het RD als bij Terdege is de gemiddelde oplage toegenomen.

Om de strategische ambities te realiseren zijn interim-medewerkers ingezet en is geïnvesteerd in de vernieuwing van diverse (nieuws)platformen. Door deze extra inzet zijn grote stappen gezet in onder meer de vernieuwing van de websites RD.nl, Digibron.nl en Kerktijden.nl.

Resultatenrekening

Winst en verliesrekening 2021

Omzet abonnementen

Jaarverslag2021-Graphics_Omzet abonnementen

Omzet advertenties

Jaarverslag2021-Graphics_Omzet advertenties

Risico’s

Ondernemen en risico’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen EMG worden zowel strategische als operationele risico’s structureel in kaart gebracht en waar mogelijk van beheersingsmaatregelen voorzien. Het management zoekt daarbij evenwicht tussen ondernemerschap en risicobeheersing. Dat betekent dat er enige vorm van risicobereidheid is, temeer omdat een sterke focus op risicobeheersing knelt met ondernemerschap en met de identiteit, niet alles is immers beheersbaar.
De afgelopen tijd zijn we geconfronteerd met grote ingrijpende gebeurtenissen zoals de uitbraak van het coronavirus en zoals nu de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen vragen grote alertheid. Verder leiden technische mogelijkheden en de hieraan te relateren maatschappelijke ontwikkelingen tot belangrijke wijzigingen in de nieuwsbehoefte van met name jongere lezers. Een andere ontwikkeling is de vergrijzing die uiteindelijk leidt tot een toenemende uitstroom van abonnees.

Duurzaam ondernemen

De Bijbelse scheppingsopdracht is om de aarde te bouwen én te bewaren. Duurzaamheid heeft daarom een standaardplek in de bedrijfsvoering: gebruik van herbruikbaar papier, gescheiden afvalinzameling, energiebesparende maatregelen en optimalisatie van bezorgroutes. Via een milieubarometer heeft EMG inzicht in de onderwerpen waar de grootste milieuwinst te behalen valt. Corona had een positief effect op de autokilometers en het energie- en gasverbruik.
In 2021 heeft ons kantoorpand een energielabel gekregen met een score A+. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de eis van een minimum score van C per 1 januari 2023

Personeel

In het voorjaar van 2021 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De eindscore bedroeg 8,7 en dat is erg hoog vergeleken met de markt. Iets om blij en dankbaar voor te zijn, zeker in coronatijd. Tegelijkertijd geen reden om achterover te leunen. Het rapport geeft aanknopingspunten voor een vervolg. Er was verder sprake van een groot aantal vacatures, wat zorgde voor extra werkdruk.

Formatie

De krapte op de arbeidsmarkt heeft een geplande toename in de FTE verhinderd.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is ondanks de werkdruk door vacatures afgenomen.

Dienstjaren

Diverse collega’s zijn met pensioen gegaan, waardoor het gemiddelde aantal dienstjaren is afgenomen.

Leeftijd

Pensionering heeft daarnaast geleid tot verjonging van het personeelsbestand.

Gemiddeld aantal abonnees over 2021

Zowel RD als Terdege noteerde in 2021 een duidelijke groei van het gemiddeld aantal abonnementen. De grootste groei is daarbij al gerealiseerd in het vierde kwartaal van 2020. In de loop van 2021 is de groei gestagneerd.

Verkochte boeken

Uitgeverij De Banier heeft een goed jaar achter de rug met een duidelijke plus in de verkoop van boeken.

Verspreide periodieken

Een stabiele ontwikkeling van het aantal partners en een kleine daling van de gemiddelde oplage heeft geleid tot een afname van het aantal verspreide periodieken.

Sitebezoek RD.nl

Het RD heeft de stevige plus in 2020 die ontstond bij de uitbraak van het coronavirus weten vast te houden in 2021. Doorontwikkeling van RD.nl blijft een prioriteit. Dit heeft ertoe geleid dat de RDapp is gelanceerd.

Video’s RD

Het aantal video’s neemt af, maar we steken meer tijd en energie in de kwaliteit ervan. Dit resulteert in een verdere toename van de gemiddelde kijktijd..

Stichting Draagt Elkanders Lasten

Normaal draagt de actie bij aan buitenlandse doelen, maar door de corona-uitbraak waren buitenlandse reizen vrijwel niet mogelijk. Met de actie “Opnieuw beginnen” heeft de RD-actie daarom projecten van drie Nederlandse organisaties kunnen ondersteunen.

Energieverbruik

De afgelopen jaren is duidelijk ingezet op de afname van het stroomverbruik. Ook in 2021 nam het elektraverbruik verder af. Daarnaast ontving ons kantoorpand het energielabel A+ wat we als bekroning zien van de geleverde inspanningen in de afgelopen jaren.

Vooruitblik 2022

Ondanks alle onzekerheden, waarbij de oorlog in Oekraïne het meest in het oog springt, blijft de focus van de organisatie gericht op de strategie en de bijbehorende doelstellingen. Daar wordt fors in geïnvesteerd, zowel in mensen als in middelen. De begroting gaat desondanks uit van een positief resultaat. We zetten ons met overtuiging in om de strategische ambities ondanks de huidige omstandigheden te realiseren. Daarbij weten we ons afhankelijk van de zegen van de Heere. Die wetenschap bewaart voor zelfoverschatting en geeft tegelijkertijd vertrouwen in de toekomst.

Eerste-luisterboek
19 januari

- 2021

Eerste luisterboek uitgegeven

1971-Eerste RD
1 april

- 2021

RD 50 jaar

Jaarverslag-2021-Digibron-10jaar
1 april

- 2021

Digibron 10 jaar

Kerktijden.nl
26 april

- 2021

Lancering kerktijden.nl

EMG-RDapp
3 mei

- 2021

RD app uitgebracht

BMU-online
1 september

- 2021

Vernieuwing BMU-online

Banner-concert-500x300
20 december

- 2021

Terdege kerstconcert