Jaarverslag

2020

Wie terugkijkt op 2020, kan niet om de coronacrisis heen. Het rondwarende virus had enorme invloed op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd toonde deze crisis ook de wendbaarheid aan van de organisatie. Binnen korte tijd was de organisatie ingesteld op de nieuwe werkelijkheid. En als de balans wordt opgemaakt aan het einde van 2020, is de conclusie dat we ondanks alles uitermate dankbaar mogen zijn.


Cornell Heutink, algemeen directeur


strategie-praatplaat-uitsnede

Strategie in 2020

In 2018 is de strategie voor de jaren 2019 en 2020 vastgelegd in zes strategische lijnen. De lijnen hebben een bewuste volgorde en kennen een sterke samenhang. Om in de toekomst relevant te blijven, is het vooral vereist om digitaal te versnellen. Hiervoor zijn forse investeringen nodig, zowel in geld als in capaciteit. Deze lijnen gaven focus aan de inspanningen in 2020.

Opbrengsten strategische lijnen

 • Een nieuwe missiegedreven strategie met brede doelen
 • Identitaire programma’s in de EMG Academie
 • Betere interne communicatie over de voortgang van de strategie
 • Nieuwe merkpositionering en huisstijl
 • Nieuwe pay-off: ‘Met overtuiging’
 • Operationeel datateam actief
 • Sterke stijging websitebezoek en groei digitale abonnementen
 • Website RD.nl vernieuwd
 • Vernieuwing website Digibron.nl
 • Planvorming vernieuwing redactioneel proces
 • Uitbouw bereik door middel van nieuwsbrieven
 • Nieuwe digitale werfmethoden met gebruik van klantdata
 • Experimenten met digitale advertentievormen
 • Opstellen proces om innovatieve ideeën te valideren
 • Extra formatie om stapelen te voorkomen
 • Verschuiving van data naar cloudomgevingen
 • Impuls aan digitaal werken door corona
 • Planvorming versterken informatiemanagement
 • Verkenning toekomstscenario's ten aanzien van drukken en logistiek
 • Nieuwe pensioenregeling met voorspelbare kosten

Uitleg nieuwe strategie 2021-2023

Het plan bouwt voort op het stevige fundament dat middels de strategische lijnen is gelegd. Dat betekent dat er onverminderd aandacht wordt besteed aan klantdata, de doelgroep 20-45, kwalitatieve journalistiek en het versterken van de positionering. Kenmerkend voor de nieuwe strategie is dat er meer focus en doelgerichtheid is aangebracht, wat vooral zichtbaar is in een zevental concrete en ambitieuze doelstellingen.

Schermafbeelding 2021-06-21 om 11.46.50

Financiële informatie

Het operationele resultaat over 2020 bedraagt € 96.000 euro negatief. Door een voorziening voor de garantiekosten voor pensioenen is het totale resultaat na belastingen € 2.900.196 negatief. Ondanks de financiële gevolgen van het coronavirus is het genormaliseerde bedrijfsresultaat uiteindelijk beter dan verwacht. Dat stemt tot verwondering. Lagere advertentie-opbrengsten werden meer dan gecompenseerd door besparingen op de (niet-strategische) begrote uitgaven.

Resultatenrekening

Winst en verliesrekening 2020-3

Het resultaat in 2020 is gestempeld door het beëindigen van het oude pensioencontract. De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor de advertentie-opbrengsten, maar dit kon volledig gecompenseerd worden uit hogere abonnementenomzet en kostenbesparingen.

Pensioenovereenkomst

Pensioen-3

Beëindiging pensioenovereenkomst

Het bedrag dat door EMG is voorzien voor de doorlopende verplichtingen uit het oude pensioencontract. Deze verplichting, die nog tientallen jaren kan doorlopen, is nu ineens verwerkt in de cijfers van 2020.

Risico’s

Ondernemen en risico’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen EMG worden zowel strategische als operationele risico’s structureel in kaart gebracht en waar mogelijk van beheersingsmaatregelen voorzien. Het management zoekt daarbij evenwicht tussen ondernemerschap en risicobeheersing. Dat betekent dat er enige vorm van risicobereidheid is, temeer omdat een sterke focus op risicobeheersing knelt met ondernemerschap en met de identiteit, niet alles is immers beheersbaar.

Duurzaam ondernemen

De Bijbelse scheppingsopdracht is om de aarde te bouwen én te bewaren. Duurzaamheid heeft daarom een standaardplek in de bedrijfsvoering: gebruik van herbruikbaar papier, gescheiden afvalinzameling, energiebesparende maatregelen en optimalisatie van bezorgroutes. Via een milieubarometer heeft EMG inzicht in de onderwerpen waar de grootste milieuwinst te behalen valt. Corona had een positief effect op de autokilometers en het energie- en gasverbruik.

Man-vrouw verhouding

Het aandeel vrouwelijke collega’s is in 2021 licht toegenomen naar 39,2%. In 2020 was dat 38%.

Ziekteverzuim

Om ook in coronatijd een bijdrage te leveren aan een goede werkplek en gezondheid, is budget vrijgemaakt om medewerkers actief te ondersteunen bij een goede werkplek thuis en/of de persoonlijke gezondheid.

Dienstjaren

Bij Erdee Media Groep werken de medewerkers met veel plezier. De stijging van de gemiddelde dienstjaren komt daarnaast door het moeilijk kunnen vervullen van vacatures.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd beweegt al jaren rond de 43 jaar en geeft aan dat EMG beschikt over een gezonde mix van jonge en ervaren collega’s.

Gemiddeld aantal abonnees over 2020

Zowel RD als Terdege noteerden in 2020 een duidelijke groei van het gemiddeld aantal abonnementen. Bijzonder feit is dat het abonnementenaantal voor het RD sinds lange tijd weer boven de 50.000 ligt.

Verkochte boeken

Bij uitgeverij De Banier is een stabiele ontwikkeling te zien in de verkoop van het aantal boeken bij een gezond bedrijfsresultaat.

Verspreide periodieken

Het aantal partners dat hun periodieken laat verspreiden via Erdee Distributie is verder toegenomen. Daardoor zagen we een beperkte toename van het aantal verspreide periodieken.

Sitebezoek RD.nl

Het aantal bezoekers van RD.nl steeg sneller dan ooit. Sinds 2 december 2020 is de nieuwssite volledig vernieuwd en biedt deze een sterk verbeterde lezerservaring, die door abonnees goed wordt gewaardeerd.

Video’s RD

We zetten in op kwaliteitsverbetering van onze video’s. We maken bewust minder video’s, maar dan wel met beelden die blijven hangen. De gemiddelde kijktijd van onze video’s is in twee jaar sterk toegenomen. De eerste RD-documentaire “Genacht” bleek erg succesvol en is inmiddels ruim 160.000 keer bekeken.

Stichting Draagt Elkanders Lasten

De actie “Help de kerken helpen in Moldavië” was een groot succes. Door het ontvangen bedrag werden de kerken geholpen om ouderen en kinderen op te vangen, een bijdrage te leveren ter voorkoming van kinderhandel en -arbeid en de meest zorgbehoevende doelgroepen te ondersteunen.

Energieverbruik

EMG ziet het als haar opdracht om het energieverbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Door het vervangen van oude installaties door zuiniger varianten en de inzet van zonnepanelen is het elektraverbruik in vijf jaar bijna gehalveerd.

Vooruitblik 2021

Het nieuwe jaar staat, naast het 50-jarig jubileum van het RD, vooral in het teken van de uitrol van de strategie en het bereiken van de strategische doelstellingen. Een apart opgestelde strategiegroep bewaakt de voortgang van de onderliggende deelprojecten en stuurt daarbij nadrukkelijk op resultaten. Met overtuiging zetten we er de schouders onder, ons terdege beseffend dat we afhankelijk zijn van de zegen van de Heere.

Digibron-vernieuwd
24 februari

- 2020

Digibron, het digitale archief van de gereformeerde gezindte, is in 2020 volledig vernieuwd. Al op 24 februari 2020 ging deze live en in de maanden daarna is steeds meer aanvullend archief ontsloten en geïndexeerd, zodat deze door abonnees en belangstellenden is te raadplegen.

0315-persconferentie-corona
15 maart

- 2020

De dag waarop de eerste lockdown een feit werd. De dag waarop het RD voor de eerste en enige keer op zondag een nieuwsbericht plaatste op haar nieuwssite. In de weken die erop volgden kwamen veel annuleringen van advertentieopdrachten binnen en verdampte in korte tijd € 600.000 aan omzet.

15mei-TerdegeLive
15 mei

- 2020

De redactie van Terdege heeft zich niet laten ontmoedigen door de uitbraak van het coronavirus en startte met Terdege Live. Een livestream waarin muziek, interviews en een quiz een vast bestanddeel vormen. Na een aantal uitzendingen groeide het aantal kijkers naar deze livestream naar ruim 3.000, terwijl de video ook na die tijd nog veel wordt bekeken.

0609-bezoek-ambassadeur-israel
9 juni

- 2020

De Israëlische ambassadeur Z.E. Naor Gilon bracht een bezoek aan Uitgeverij De Banier in verband met de uitgave van de reisgids “Met de Bijbel door Israël”. De uitgave kon op veel belangstelling rekenen. Al snel kon een tweede druk worden uitgebracht.

0907-presentatie-huisstijl
7 september

- 2020

De eerste maandag in september is de nieuwe huisstijl van Erdee Media Groep gepresenteerd aan de collega’s. De datum markeerde tevens het startpunt van de uitrol van de nieuwe strategie voor 2021-2023.

1105-puriteinenpodcast
5 november

- 2020

Nadat bijna een jaar eerder de goed beluisterde podcast-serie “Bij ons thuis” voor het eerst te horen was, introduceerde het RD een tweede serie gericht op het leven en werk van de Puriteinen.

1124-documentaire-genacht
24 november

- 2020

De eerste documentaire van het RD was te zien: Genacht. In deze documentaire staan de verhalen centraal van de nabestaanden van de vissers van de verongelukte garnalenkotter ’t Lummetje. De documentaire is inmiddels ruim 160.000 keer bekeken.

16520358_d01347652a
2 december

- 2020

De vernieuwde nieuwssite RD.nl ging live. De nieuwe, frisse uitstraling en verbeterde gebruikservaring werden door onze abonnees goed ontvangen.